ინფორმაცია კომპანიის მმართველი ორგანოს წევრთა მიერ კომპანიის განთავსებული ფასიანი ქაღალდების შეძენის შესხებ

შპს „სილქ რიალ ისთეითის“ 2023 წელს განთავსებული ფასიანი ქაღალდები შეძენილ იქნა უშუალოდ „კომპანიის“ მმრთველობის ორგანოს შემდეგი წევრების მიერ:

ა. დევიდ ფრანც ბორგერი (გერმანული პასპორტის ნომერი CH1H623L3), „კომპანიის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი:

ა.1. 10 ცალი ფასიანი ქაღალდი, ღირებულება ჯამში 10,000 აშშ დოლარი, განაცხადის გაკეთების თარიღი: 05.04.2023, შეთავაზების დადასტურების თარიღი: 13.04.2023, შეძენის თარიღი: 14.09.2023, განთავსების აგენტი: სს სილქ ბანკი;

ა.2. 25 ცალი ფასიანი ქაღალდი, ღირებულება ჯამში 10,000 აშშ დოლარი, განაცხადის გაკეთების თარიღი: 04.09.2023, შეთავაზების დადასტურების თარიღი: 07.09.2023, შეძენის თარიღი: 18.04.2023, განთავსების აგენტი: სს სილქ ბანკი;

ბ. მამუკა შურღაია (პ/ნ 01031005379), „კომპანიის“ დირექტორი, 30 ცალი ფასიანი ქაღალდი, ღირებულება ჯამში 30,000 აშშ დოლარი, განაცხადის გაკეთების თარიღი: 05.04.2023, შეთავაზების დადასტურების თარიღი: 05.04.2023, შეძენის თარიღი: 13.04.2023, განთავსების აგენტი: სს სილქ ბანკი;

გ. ვასილ კენკიშვილი (პ/ნ 01003000807), „კომპანიის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, 100 ცალი ფასიანი ქაღალდი, ღირებულება ჯამში 100,000 აშშ დოლარი, განაცხადის გაკეთების თარიღი: 04.04.2023, შეთავაზების დადასტურების თარიღი: 06.04.2024, შეძენის თარიღი: 13.04.2023, განთავსების აგენტი: სს თიბისი კაპიტალი. დღეისთვის ვასილ კენკიშვილის მიერ აღნიშნული ფასიანი ქაღალდები სრულად გასხვისებულია. გასხვისების თარიღი: 03.11.2023