ინფორმაცია კომპანიის მმართველი ორგანოს წევრთა მიერ კომპანიის განთავსებული ფასიანი ქაღალდების შეძენის შესხებ

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებსაქართველოს კანონისა დაინსაიდერული ვაჭრობის, ინსაიდერული ინფორმაციის არამართლზომიერი გამჟღავნებისა და ბაზრის მანიპულაციასთან დაკავშირებული წესის დამტკიცების თაობაზესაქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 7 ოქტომბრის N180/04 ბრძანებით დამტკიცებული წესის  თანახმად, გატყობინებთ, რომ შპსსილქ რიალ ისთეითის“ (/404535240) („კომპანია“) 2023 წელს განთავსებული ფასიანი ქაღალდები შეძენილ იქნა უშუალოდკომპანიისმმრთველობის ორგანოს შემდეგი წევრების მიერ  ქვემოთ მითითებული პირობებით:

. დევიდ ფრანც ბორგერი (გერმანული პასპორტის ნომერი CH1H623L3), „კომპანიისსამეთვალყურეო საბჭოს წევრი:

.1. 10 ცალი ფასიანი ქაღალდი (ტიპი:ობლიგაცია, ფასიანი ქაღალდების საერთაშორისო საიდენტიფიკაციო ნომრით: GE2700604301) ღირებულება ჯამში 10,000 აშშ დოლარი, განაცხადის გაკეთების თარიღი: 05.04.2023, შეთავაზების დადასტურების თარიღი: 13.04.2023, გარიგების ტიპი: შეძენა, არადაკავშირებული ემიტენტის მიერ თანამშრომლებისათვის აქციების განაწილებიდან წარმოშობილი ვალდებულებების შესრულებლასთან ან/და ემიტენტის ფასიანი ქაღალდების დაგირავებასა ან გასესხებასთან, შეძენის თარიღი: 18.04.2023, განთავსების აგენტი: სს სილქ ბანკი; 

.2. 25 ცალი ფასიანი ქაღალდი,(ტიპი:ობლიგაცია, ფასიანი ქაღალდების საერთაშორისო საიდენტიფიკაციო ნომრით: GE2700604525), ღირებულება ჯამში 10,000 აშშ დოლარი, განაცხადის გაკეთების თარიღი: 04.09.2023, შეთავაზების დადასტურების თარიღი: 07. 09.2023, გარიგების ტიპი: შეძენა, არადაკავშირებული ემიტენტის მიერ თანამშრომლებისათვის აქციების განაწილებიდან წარმოშობილი ვალდებულებების შესრულებლასთან ან/და ემიტენტის ფასიანი ქაღალდების დაგირავებასა ან გასესხებასთან, შეძენის თარიღი: 14.09.2023, განთავსების აგენტი: სს სილქ ბანკი;

. მამუკა შურღაია (/ 01031005379), „კომპანიისდირექტორი, 30 ცალი ფასიანი ქაღალდი, (ტიპი:ობლიგაცია, ფასიანი ქაღალდების საერთაშორისო საიდენტიფიკაციო ნომრით: GE2700604301), ღირებულება ჯამში 30,000 აშშ დოლარი, განაცხადის გაკეთების თარიღი: 05.04.2023, შეთავაზების დადასტურების თარიღი: 05.04.2023, გარიგების ტიპი: შეძენა, არადაკავშირებული ემიტენტის მიერ თანამშრომლებისათვის აქციების განაწილებიდან წარმოშობილი ვალდებულებების შესრულებლასთან ან/და ემიტენტის ფასიანი ქაღალდების დაგირავებასა ან გასესხებასთან, შეძენის თარიღი: 13.04.2023, განთავსების აგენტი: სს სილქ ბანკი;

. ვასილ კენკიშვილი (/ 01003000807), „კომპანიისსამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, 100 ცალი ფასიანი ქაღალდი,(ტიპი:ობლიგაცია, ფასიანი ქაღალდების საერთაშორისო საიდენტიფიკაციო ნომრით: GE2700604301),ღირებულება ჯამში 100,000 აშშ დოლარი, განაცხადის გაკეთების თარიღი: 04.04.2023, შეთავაზების დადასტურების თარიღი: 06.04.2024, გარიგების ტიპი: შეძენა, არადაკავშირებული ემიტენტის მიერ თანამშრომლებისათვის აქციების განაწილებიდან წარმოშობილი ვალდებულებების შესრულებლასთან ან/და ემიტენტის ფასიანი ქაღალდების დაგირავებასა ან გასესხებასთან,  შეძენის თარიღი: 13.04.2023, განთავსების აგენტი: სს თიბისი კაპიტალი. დღეისთვის ვასილ კენკიშვილის მიერ აღნიშნული ფასიანი ქაღალდები სრულად გასხვისებულია. გასხვისების თარიღი: 03.11.2023